طراحی فرش فرایندی برای ترسیم و پیش‌بینی تولید فرشی است که در آینده بافته می‌شود. در این فرایند تعیین و ترسیم طرح و چارچوب اصلی و نقش‌مایه‌های مندرج در آن، اندازه و چگونگی نسبت متن و حاشیه صورت می‌گیرد.

شرکت فرش آستان قدس رضوی از دیرباز با ایجاد واحد طراحی کوشیده است به طرح و نقشه‌هایی اصیل، نفیس و همسو با دیرینگی و ارزش‌های فرش دست‌باف ایران دسترسی یابد و اکنون نیز افزون بر بهره‌گیری از توان و مهارت طراحان کهنه‌کار و باتجربه، از استعداد و قابلیت‌های طراحان جوان نیز بهره می‌گیرد.