مدیران شرکت فرش آستان قدس رضوی

در طول چهل سال فعالیت «شركت فرش آستان قدس رضوي»، چهره‌های متعددی به‌عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت به ایفای نقش پرداخته‌اند که بر پایه ترتیب تاریخی عبارتند از:

– آستان قدس رضوی

– سیدحسن صفاریان

– سیدابوالحسن سررشته‌دار عمرانی

– محمود غیوری مطلق

– عباس براتی

– شیخ عبدالله دهقانی فیروزآبادی

– محمد معبودی‌نژاد

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– عباس براتی (نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدابوالحسن سررشته‌دار عمرانی

– شیخ عبدالله دهقانی فیروزآبادی

– محمد معبودی‌نژاد

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– محمود غیوری مطلق (مدیرعامل)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– عباس براتی (نائب رئیس هیئت مدیره)

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– شیخ عبدالله دهقانی فیروزآبادی

– سیدمهدی مصطفوی

– محسن مخملی (مخملباف) (مدیرعامل)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– عباس براتی (نائب رئیس هیئت مدیره)

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– شیخ عبدالله دهقانی فیروزآبادی

– سیدمهدی مصطفوی

– رضا احدیان

– علی‌اصغر مسافر

– محسن مخملی (مخملباف) (مدیرعامل)

 

– محمدعلی خزاعی‌نژاد (رئیس هیئت مدیره)

– محمدعلی ناجی نساج‌فر(نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدمهدی مصطفوی (هاشمی)

– رضا احدیان

– عبدالله دهقانی فیروزآبادی

– محسن مخملی (مدیرعامل)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– محمدعلی خزاعی‌نژاد (نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدمهدی مصطفوی

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– رضا احدیان

– ایوب حافظی‌زاده (سرپرست شرکت)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– محمدعلی خزاعی‌نژاد (نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدمهدی مصطفوی

– عباس براتی

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– رضا احدیان

– غلامحسن سالاری (مدیرعامل)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– محمدعلی خزاعی‌نژاد (نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدمهدی مصطفوی

– عباس براتی

– محمدعلی ناجی نساج‌فر

– رضا احدیان

– عبدالله دهقانی فیروزآبادی

– رجبعلی قلوانی (مدیرعامل)

– محمدناصر یعقوبی (رئیس هیئت مدیره)

– سیدحسن صفاریان (نائب رئیس هیئت مدیره)

– رجبعلی قلوانی (مدیرعامل)

– موسی شربتدار (رئیس هیئت مدیره)

– محمدناصر یعقوبی (نائب رئیس هیئت مدیره)

– علی‌اصغر غیوری مطلق

– غلامرضا باغیشنی (مدیر عامل)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– موسی شربتدار (نائب رئیس هیئت مدیره)

– علی‌اصغر غیوری مطلق

– غلامرضا باغیشنی (مدیر عامل)

– سیدحسن صفاریان (رئیس هیئت مدیره)

– سیدمهدی مصطفوی (نائب رئیس هیئت مدیره)

– علی‌اصغر غیوری مطلق

– غلامرضا باغیشنی (مدیر عامل)

 

– غلامرضا باغیشنی (رئیس هیئت مدیره)

– علی‌اصغر غیوری مطلق (نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدمقداد صفاریان

– حسین نعیم‌آبادی (مدیرعامل)

– حمید کارگر (رئیس هیئت مدیره)

– غلامرضا باغیشنی (نائب رئیس هیئت مدیره)

– سیدمقداد صفاریان

– حسین نعیم‌آبادی (مدیرعامل)