مقالات و نوشته ها

بر کویرهای سبز جنوب فرش خراسان
بر کویرهای سبز جنوب فرش خراسان
کتاب بر کویرهای سبز جنوب فرش خراسان تألیف «شیرین صوراسرافیل» در سال ۱۳۸۳...
برگی از قالی خراسان
برگی از قالی خراسان
کتاب «برگی از قالی خراسان» تألیف «تورج ژوله» در سال ۱۳۷۵ منتشر شده است.