اخبار

نوع خبر را انتخاب کنید :
گزارش سفر زیارتی قالی‌بافان
اخبار
گزارش سفر زیارتی قالی‌بافان

گزارش سفرهای زیارتی قالی‌بافان شهرهای مختلف به مشهد مقدس و بازدید از کارگاه‌های قالی‌بافی شرکت فرش آستان قدس رضوی