برای حظ بردن از نوای زیبا و هنرمندانه فرش‌ها، تارها باید هماهنگ و کوک باشند.

تا به حال جدا از گره‌هایی که به هنر دست قالیبافان کنار هم ردیف می‌شوند، به بستری که گره‌ها بر آن آرام می‌گیرند هم اندیشیده‌اید؟

ببینیم و بشنویم تا با قصه پرامتداد این تارهای هم‌نوا بیشتر آشنا شویم.