قاللیبافی بخش میانی و اصلی تولید فرش دست‌باف است. در این بخش پس از آماده‌سازی نقشه و الیاف مناسب، قالیباف با انجام فرایند گره‌زنی و پودکشی به بافت فرش می‌پردازد و رج به رج مطابق با نقشه عملیات بافت را به پیش می‌برد.

بافت فرش در کارگاه‌های آستان قدس رضوی هم بر دارهای فلزی و هم بر دارهای چوبی انجام می‌پذیرد و این فرایند بسته به اقتضا و سفارش در رجشمارهای متفاوت و با گره‌های متقارن و نامتقارن قابل انجام است.