تکیه بر اصالت های تاریخی و هویت فرهنگی هنری ایران و فرش دست‌باف ایران برای شرکت فرش آستان قدس رضوی اصلی مهم قلمداد می‌شود. یکی از مهمترین شاخص‌های سازنده برند Persian Carpet  در دنیا، وجود اصالت‌های تاریخی در پیوند با هویت فرهنگی، هنری این سرزمین است که به شکلی دو سویه هم به فرش دست‌باف سود رسانده و هم از آن به عنوان واسطه ترویج خود استفاده کرده‌است. توجه دایمی به حفظ این اصالت‌ها و پیوندهای فرهنگی و هنری و آسیب نرساندن به آن ضروری است و از همین‌رو شرکت فرش آستان قدس رضوی نیز خود را ملزم به پاسداشت این اصالت‌ها می‌داند