برخی ویژگی‌ها و توانمندی‌های شرکت فرش آستان قدس رضوی همچون دارا بودن واحدهای رنگرزی، بافت، پرداخت و…، داشتن مجتمع متمرکز برای تولید، دارا بودن دارهای بزرگ برای تولید فرش‌های بزرگ‌پارچه و… این امکان را فراهم آورده است که توان تولیدی متمایز و متفاوت از دیگر تولیدکنندگان در اختیار این شرکت قرار گیرد.

چنین ویژگی‌هایی به‌عنوان وجه ممیّزه شرکت فرش آستان قدس رضوی، امکان تولید بر اساس سفارش را به‌ویژه در فرش‌های بزرگ‌پارچه فراهم آورده است.