فرش‌های دست‌باف پس از بافت نیازمند طی کردن فرایندی هستند که پرداخت (روگیری) مهمترین بخش آن است. در فرایند پرداخت، پرز یا خامه‌های اضافه فرش در ارتفاعی مناسب کوتاه شده و سطحی یکنواخت را پدید می‌آورند. پرداخت از یک‌سو به زیبایی فرش و آشکار شدن طرح و نقشه آن می‌انجامد و از سوی دیگر موجب یکدستی و همنواختی سطح فرش می‌شود. افزون بر پرداخت، برخی خدمات تکمیلی مانند دوگره زدن، شیرازه زدن، دارکشی و… نیز بنا به نیاز احتمالی به انجام می‌رسد.