هنر-صنعت فرش دست‌باف ایران همواره اشتغال‌زا بوده و توانسته است با سرمایه‌گذاری اندک (در قیاس با دیگر صنایع) شغلی با ارزش افزوده بالا ایجاد کند و افزون بر آن در کنار دامپروری و کشاورزی، کمک معیشت روستائیان و عشایر باشد و نیز در هنگام خشکسالی یا در فقدان صنایع بزرگ، به اقتصاد خانوار کمک برساند.

با این‌حال در سال‌های اخیر به علل مختلفی این اشتغال در تنگنا قرار گرفته است و شرکت فرش آستان قدس رضوی خود را ملزم به توجه مداوم به اشتغال‌زایی در این هنر- صنعت و ارتقای منزلت اجتماعی هنرمندان فعال در این بخش می‌داند.