ارزیابی تازه‌ترین بافته‌ها

ارزیابی تازه‌ترین بافته‌ها
ارزیابی و بررسی کیفی فرش‌های دست‌بافی که به تازگی در کارگاه‌های مختلف شرکت فرش آستان قدس رضوی تولید شده‌اند به انجام رسید.

این ارزیابی به‌منظور بررسی کیفیت و شمار دقیق فرش‌های تولیدی پیش از تحویل به حرم مطهر در روز آدینه 27 اسفندماه 1400 در محل مجتمع مرکزی تولید فرش (کارگاه شماره ۱ در کنه‌بیست) انجام شد.

در این بررسی، شماری از تازه‌ترین فرش‌های دست‌باف بافته‌شده در کارگاه‌های کنه‌بیست و کاشمر که فرایند پرداخت و تکمیل آن‌ها به انجام رسیده با حضور نمایندگان و ناظران بخش فرش حرم مطهر رضوی بازبینی کیفی شده و مورد تأیید قرار گرفتند.

_1
فرش در فناورانه
 از مشهد در قم_3
نمادی از مشهد در قم
 فرش قم_3
قم به فرش‌های تازه آذین یافت
 قم
استقبال از کاروان فرش‌