شركت فرش آستان قدس رضوی هر ساله نسبت به خريد فرش‌هاي نذوراتي و ساير فرش‌هاي مازاد بر نياز حرم مطهر به‌نرخ ارزيابي كارشناسان مرضي‌الطرفين اقدام می‌کند و فرش‌هاي خريداري‌شده را به‌انضمام بخشي از توليدات خود كه مورد استفـاده در امـاكن متبركه قـرار نـگرفته بـاشد يا پس از مدتي استفاده در اماكن متبركه جمع‌آوري شده باشد، در محل نمايشگاه شركت یا نمایشگاه سالانه فرش در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به فروش می‌رساند.

توسعه این فعالیت‌ها و گسترش بخش بازرگانی با افزایش کانال‌های توزیع نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.