قصۀ تارها

قصه تارها
تا به حال جدا از گره‌هایی که به هنر دست قالیبافان کنار هم ردیف می‌شوند، به بستری که گره‌ها بر آن آرام می‌گیرند هم اندیشیده‌اید؟

برای حظ بردن از نوای زیبا و هنرمندانه فرش‌ها، تارها باید هماهنگ و کوک باشند.

تا به حال جدا از گره‌هایی که به هنر دست قالیبافان کنار هم ردیف می‌شوند، به بستری که گره‌ها بر آن آرام می‌گیرند هم اندیشیده‌اید؟

ببینیم و بشنویم تا با قصه پرامتداد این تارهای هم‌نوا بیشتر آشنا شویم.

 معماری_1
بررسی پیوند فرش و معماری در کمیته فرش
-6012832860555298273_121 (3)
تفاهم در همکاری از جنس فرش
-6005773231400796227_121
رونمایی از فرش «ضامن آهو»
IMG_20230828_083430_376
همفکری در کمیته فرش فرهنگستان هنر